Započela isplata novčane pomoći za bebe; za treće dijete isplaćuje se 54.000 kuna u šest godina Započela isplata novčane pomoći za bebe; za treće dijete isplaćuje se 54.000 kuna u šest godina
TweetEmailPrint Korisnik novčane pomoći mora živjeti u zajedničkom kućanstvu sa svom svojom djecom navedenom u zahtjevu sve do isplate novčane pomoći u cijelosti. Ured za demografiju obavještava kako je 29. ožujka... Započela isplata novčane pomoći za bebe; za treće dijete isplaćuje se 54.000 kuna u šest godina


Korisnik novčane pomoći mora živjeti u zajedničkom kućanstvu sa svom svojom djecom navedenom u zahtjevu sve do isplate novčane pomoći u cijelosti.

Ured za demografiju obavještava kako je 29. ožujka 2021. započela isplata korisnicima prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.

Navedenu pomoć primit će korisnici koji su OSTVARILI PRAVO :

– u 12. mj/2019. i 12. mj /2020. za prvo dijete,
– u 12. mj /2018., 8. mj/2019., 4. mj/2020. i 12. mj /2020. za drugo dijete,
– u 12. mj /2015., 12. mj /2016., 12. mj /2017., 12. mj /2018., 12. mj /2019. i 12. mj /2020. za treće i svako daljnje dijete.

Isplata se ne vrši prema mjesecu rođenja djeteta već prema mjesecu u kojem je ostvareno pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.

Odlukom o novčanoj pomoć za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/17) utvrđeni su uvjeti, visina novčane pomoći, način ostvarivanja i korištenja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, koju u okviru Programa pronatalitetne politike Grada Zagreba, osigurava Grad Zagreb.

Tko može ostvariti pravo na novčanu pomoć? 
Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj:
– koji je državljanin Republike Hrvatske, s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje pet godina neposredno prije rođenja toga djeteta i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti;
– ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Gradu Zagrebu u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti.
Pravo na novčanu pomoć može se ostvariti samo jednom za isto dijete.
Pravo na novčanu pomoć ne može se ostvariti ako bilo koji od roditelja ima evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske.
Iznos novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece ili punoljetne djece kojima je utvrđeno postojanje težeg invaliditeta (III. stupanj) ili teškog invaliditeta (IV. stupanj) prema Nalazu i mišljenju o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ili Potvrdi iz Registra osoba s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o postojanju težeg ili teškog invaliditeta roditelja podnositelja zahtjeva koji s njim žive u zajedničkom kućanstvu, odnosno roditelja kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb, temeljem pravomoćne presude o razvodu braka odnosno odobrenog Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili pravomoćnog rješenja o dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne zajednice.
Visina novčane pomoći iznosi: 
– za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 1.800,00 kuna koje će se isplatiti u dva jednaka obroka, tijekom jedne godine;
– za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 3.600,00 kuna koje će se isplatiti u četiri jednaka obroka, tijekom dvije godine;
– za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva 54.000,00 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom 6 kalendarskih godina.
Zahtjev se podnosi neposredno na adresi Ureda za demografiju, Vodnikova 14 ili putem on-line servisa e-Bebe (link https://www.zagreb.hr/e-bebe/138662) u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.
Posvojitelj malodobnog djeteta rođenog nakon 31. ožujka 2009. koji ispunjava uvjete iz Odluke, može podnijeti zahtjev u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.
Ukoliko se zahtjev podnosi neposredno, uz zahtjev je roditelj podnositelj dužan priložiti:
a) Uvjerenje o prebivalištu – za oba roditelja i svu djecu navedenu u zahtjevu ili Potvrdu o prijavi prebivališta za roditelja koji nije podnositelj zahtjeva i svu djecu navedenu u zahtjevu; dokaz o evidentiranom privremenom odlasku iz Republike Hrvatske (niti jedan dokument ne stariji od 6 mjeseci);
b) Izvadak iz matice rođenih ili Rodni list – za svu djecu navedenu u zahtjevu (s upisanim datumima rođenja roditelja, sve potrebne promjene u dokumentima u slučaju razvoda braka ili sklapanja braka ili promjene imena ili prezimena);
c) Upravnu pristojbu u iznosu od 20,00 kn;
d) Ugovor o vođenju transakcijskog računa ili dio izvatka na kojem se vidi IBAN transakcijskog računa i podaci o vlasniku računa ili potvrda Banke – za roditelja podnositelja zahtjeva;
e) Za roditelja stranog državljanina – uvjerenje o boravku, valjana strana putna isprava ili osobna iskaznica, dozvola boravka ili druga javna isprava (ne starije od 6 mjeseci; javne isprave bez vidljive fotografije ili sa zacrnjenom fotografijom);
f) Ostali dokumenti ovisno o okolnostima (pravomoćna presuda o razvodu braka, pravomoćno rješenje o posvojenju ili uvjerenje o istom, Nalaz i mišljenje nadležnog tijela ili Potvrda nadležnog tijela o postojanju težeg (III. stupanj) ili teškog (IV. stupanj) invaliditeta te ostali dokumenti na traženje referenta).
Navedeni dokazi dostavljaju se u izvorniku ili u preslici uz predočenje izvornika, no sve javne isprave mogu se predati i u formi elektroničkog zapisa.
Nadležno gradsko upravno tijelo zaključkom odlučuje o pravu na novčanu pomoć i o njezinu iznosu u roku 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Na zaključak se može podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Zagreba u roku od 8 dana od dostave zaključka preko nadležnog gradskog upravnog tijela. Gradonačelnikova odluka o prigovoru je konačna.
Ukoliko se zahtjev podnosi putem on-line servisa e-Bebe, potrebno je slijediti Korisničke upute (link https://www.zagreb.hr/e-bebe/138662).
Pravo na novčanu pomoć prestaje: 
– za prvo dijete isplatom drugog obroka;
– za drugo dijete isplatom četvrtog obroka;
– za treće i svako daljnje dijete isplatom šestog obroka;
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište ili u kojem je evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske bilo kojeg roditelja ili djeteta za koje je podnesen zahtjev, odnosno posljednjeg dana u mjesecu u kojem je prestao privremeni ili stalni boravak roditelju strancu u Gradu Zagrebu;
– ako korisnik prava u roku od 60 dana od dana promjene adrese stanovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, nije prijavljen na zajedničku adresu stanovanja s djecom.
O prestanku prava nadležno gradsko upravno tijelo će zaključkom odlučiti po službenoj dužnosti.
Iznimno, pravo na novčanu pomoć ne prestaje korisniku kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb u slučaju razvoda braka ili prestanka izvanbračne zajednice.

Nužnost prijavljivanja svake promjene podataka

Korisnik prava na novčanu pomoć dužan je nadležnom gradskom upravnom tijelu prijaviti svaku promjenu osobnih podataka roditelja i djece i drugih činjenica koje bi utjecale na isplatu prava u roku 15 dana od dana nastanka promjene.
Korisnik prava dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose u roku što ga odredi Ured. U suprotnom nadležno gradsko upravno tijelo će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom.
Nadležno gradsko upravno tijelo će provjeravati osobne podatke roditelja i djece i druge činjenice koje bi utjecale na isplatu za sve vrijeme ostvarivanja prava na novčanu pomoć.
Ako nadležno gradsko upravno tijelo utvrdi promjene činjenica u vezi s isplatom novčane pomoći, privremeno će obustaviti isplatu obroka novčane pomoći do provjere svih činjenica.

Za više informacija možete se obratiti na tel.: 6100 384, 6100 342 i 6100 397.
VAŽNA NAPOMENA! Korisnik novčane pomoći mora živjeti u zajedničkom kućanstvu sa svom svojom djecom navedenom u zahtjevu sve do isplate novčane pomoći u cijelosti.