Danas započinje ISPLATA NOVČANE POMOĆI za bebe; za treće dijete čak 54.000 kuna Danas započinje ISPLATA NOVČANE POMOĆI za bebe; za treće dijete čak 54.000 kuna
TweetEmailPrint Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom na adresi Vodnikova 14. Posvojitelj malodobnog djeteta... Danas započinje ISPLATA NOVČANE POMOĆI za bebe; za treće dijete čak 54.000 kuna


Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom na adresi Vodnikova 14. Posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete može podnijeti zahtjev u roku 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju

Prema obavijesti iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, danas, 17. srpnja 2017. započinje isplata novčane pomoći Grada Zagreba za opremu novorođenog djeteta.
Navedenu pomoć primit će korisnici koji su OSTVARILI PRAVO za:
– prvo dijete u 4/2016. i 4/2017.
– drugo dijete u 4/2015., 12/2015., 8/2016., i 4/2017,
– treće i svako daljnje dijete u 4/2012., 4/2013.,4/2014.,4/2015., 4/2016. i 4/2017.
Rok za podnošenje zahtjeva za nove korisnike prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta je šest mjeseci od dana rođenja djeteta.
Tko može ostvariti pravo na novčanu pomoć?
Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj:
– za dijete rođeno nakon 31. ožujka 2009. ;
– koji je državljanin Republike Hrvatske, s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje pet godina neposredno prije rođenja toga djeteta i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti;
– ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Gradu Zagrebu u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti.
Visina novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece roditelja podnositelja zahtjeva koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, te roditelja kojim su djeca dodijeljena na brigu i skrb, temeljem pravomoćne presude o razvodu braka.

Visina novčane pomoći od 1. srpnja 2011. iznosi:
– za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 1.800,00 kuna koje će se isplatiti u dva jednaka obroka, tijekom jedne godine;
– za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 3.600,00 kuna koje će se isplatiti u četiri jednaka obroka, tijekom dvije godine;
– za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva 54.000,00 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom 6 kalendarskih godina.

Prvi godišnji obroci novčanih pomoći isplatit će se u roku 60 dana od konačnosti zaključka o pravu na novčanu pomoć.

Uz zahtjev je roditelj podnositelj dužan priložiti:
– dokaz o državljanstvu,
– dokaz o prijavljenom prebivalištu oba roditelja u Gradu Zagrebu, odnosno privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranca u Gradu Zagrebu ,
– dokaze o broju malodobne djece koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, te koja su mu dodijeljena na brigu i skrb i njihovom prebivalištu.
Ured može prema potrebi zahtijevati i druge dokaze.

Ured odlučuje zaključkom o pravu na novčanu pomoć i o njezinu iznosu u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva s potpunom dokumentacijom.
Na zaključak se može podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Zagreba u roku od 8 dana od dostave zaključka podnositelju zahtjeva ili korisniku prava preko Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Gradonačelnikova odluka o prigovoru je konačna.

Pravo na novčanu pomoć prestaje:
– za prvo dijete isplatom drugog obroka;
– za drugo dijete isplatom četvrtog obroka;
– za treće i svako daljnje dijete isplatom šestog obroka;
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište bilo kojeg roditelja ili djeteta za kojeg je podnesen zahtjev odnosno posljednjeg dana u mjesecu u kojem je prestao privremeni ili stalni boravak roditelju strancu u Gradu Zagrebu, o čemu će se odlučivati po službenoj dužnosti;
– ako korisnik prava u roku od 60 dana od dana promjene adrese stanovanja bio kojeg člana zajedničkog kućanstva, ne dokaže prijavu na zajedničku adresu stanovanja s djecom.

Korisnik prava na novčanu pomoć dužan je Uredu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava u roku 15 dana od dana nastanka promjene.
Korisnik prava dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose u roku što ga odredi Ured. U suprotnom Ured će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom.
Gdje podnijeti zahtjev ukoliko ispunjavate ranije navedene uvjete?

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Ured) na adresi Vodnikova 14.
Posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete može podnijeti zahtjev u roku 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Inače, najnoviji podaci o starosti stanovništva u Hrvatskoj govore da je stanje krajnje alarmantno, jer je Hrvatska sada među deset zemalja s najstarijim stanovništvom u svijetu.

Samo u Zagrebu živi više od 200 stogodišnjaka, a gotovo 20 posto stanovnika Hrvatske starije je od 65 godina (18,7 posto)!