Gradonačelnik Bandić objavio NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA učenicima i studentima Gradonačelnik Bandić objavio NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA učenicima i studentima
TweetEmailPrint Stipendija se dodjeljuje za trajanja statusa redovitog učenika, odnosno najduže za 12 mjeseci. Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 35% prosječne neto plaće u... Gradonačelnik Bandić objavio NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA učenicima i studentima


Stipendija se dodjeljuje za trajanja statusa redovitog učenika, odnosno najduže za 12 mjeseci. Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 35% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz 2016.. Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj je zaključno s 24. studenim 2016.

grb-gradaNa temelju članaka 4. i 5. Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić u utorak 25. listopada objavio je

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA učenicima slabijeg socijalnog statusa za školsku godinu 2016./2017.

 1. Za školsku godinu 2016./2017. učenicima će se dodijeliti najviše 30 Stipendija.2. Pravo na Stipendiju mogu ostvariti učenici koji podnesu prijavu na Javni natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba učenicima slabijeg socijalnog statusa za školsku godinu 2016./2017. (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) i ispunjavaju sljedeće uvjete:
  – da su državljani Republike Hrvatske;
  – da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno pet godina prije dana objave Javnog natječaja;
  – da nisu stariji od 20 godina;
  – da nisu, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista), ponavljali razred u srednjoj školi;
  – da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, osnivač koje je Republika Hrvatska ili Grad Zagreb, ili Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici, i da su završili prethodne razrede srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno prethodne razrede Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;
  – da su završili prethodni razred škole s prosjekom ocjena od najmanje 3,00;
  – da ostvaruju bodove na temelju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika.

  3.  Stipendija se dodjeljuje za trajanja statusa redovitog učenika, odnosno najduže za 12 mjeseci.
  Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 35% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz 2016.

  4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su socijalni status i druge socijalne prilike, uspjeh u školovanju i ranije korištenje Stipendije.

  5. Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj je zaključno s 24. studenim 2016.
  Prijava na Javni natječaj dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA UČENICIMA SLABIJEG SOCIJALNOG STATUSA” na adresu:

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Trg Stjepana Radića 1
10 000 Zagreb

Prijave na Javni natječaj dostavljaju se preporučeno poštom na navedenu adresu ili u pisarnicu na istoj adresi.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti u Gradskom uredu za  socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, soba 247  i na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

Uz prijavu za dodjelu Stipendije potrebno je priložiti:
5.1. Domovnicu (preslika),
5.2. Uvjerenje o prebivalištu u Gradu Zagrebu za kandidata, prijavljeno neprekidno pet godina prije dana objave Javnog natječaja, ne starije od 30 dana od dana objave Javnog natječaja (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika),
5.3. Izvadak iz matice rođenih (preslika – NE rodni list),
5.4. Potvrdu o upisu u srednju školu za školsku godinu 2016./2017. (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika),
5.5. Svjedodžba završenog razreda srednje škole odnosno osmog razreda (preslika),
5.6. Vjerodostojnu medicinsku dokumentaciju liječnika specijalista ukoliko je kandidat ponavljao razred u srednjoj školi (preslike),
5.7. Rješenje centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu za kandidata i/ili članove njegovog kućanstva (preslika),
5.8. Potvrdu centra za socijalnu skrb da su kandidat i/ili članovi njegovog kućanstva korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, izdanu u tijeku trajanja Javnog natječaja (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika),
5.9. Dokaze da prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva ostvaren u tri mjeseca prije mjeseca u kojemu je raspisan Javni natječaj za dodjelu Stipendije ne prelazi 50% proračunske osnovice određene Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine  26/16),
(napomena: 50% proračunske osnovice iznosi 1.663,00 kn, a dokazi se dostavljaju za sve članove kućanstva koji su ostvarili prihode u srpnju, kolovozu i rujnu 2016.):
a) potvrde o visini dohotka i primitaka u razdoblju od 1.7.2016. do 30.9.2016. (Ministarstvo financija, Porezna uprava), izvornik;
b) dokazi o visini mirovine ostvarene u inozemstvu u razdoblju od 1.7.2016. do 30.9.2016. (preslike odrezaka odnosno izvornik ili preslika potvrde ovjerena kod javnog bilježnika);
c) potvrde za kandidata/e kojem/kojima je/su roditelj/i preminuo/li da kandidat i članovi njegovog kućanstva nisu korisnici obiteljske mirovine (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika);
d) uvjerenja za radno sposobne članove kućanstva i članove kućanstva starije od 15 godina koji nisu na redovitom školovanju da su se u srpnju, kolovozu i rujnu 2016. vodili u evidenciji nezaposlenih osoba (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika) ili vjerodostojna medicinska dokumentacija liječnika specijalista ukoliko su na  liječenju odnosno nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (preslika);
e) potvrda centra za socijalnu skrb ili pravomoćna sudska presuda kojom se utvrđuje novčani iznos za uzdržavanje (alimentacija), (preslika);
5.10. Rješenje ili potvrda centra za socijalnu skrb da su kandidat i/ili članovi njegovog kućanstva ostvarili pravo na jednokratnu naknadu, u periodu od 1.1.2016. do 30.9.2016. godine (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika),
Napomena: ukoliko kandidat dostavi dokaze pod točkama 5.7. i 5.8., nije dužan priložiti dokaze pod točkama 5.9. i 5.10.

5.11.  Dokaze o drugim socijalnim prilikama:
a) smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog/e roditelja/e (preslika);
b) potvrdu o nestanku roditelja (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika);
c) potvrdu za roditelja o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, izdanu od nadležnog tijela državne uprave (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika);
d) izvadak iz matice rođenih (NE rodni list) za roditelja kandidata koji živi u jednoroditeljskoj obitelji (preslika);
e) pravomoćnu presudu o razvodu braka (preslika), pravomoćnu odluku suda o povjeravanju djeteta jednom roditelju-za izvanbračne zajednice (preslika) ili uvjerenje centra za socijalnu skrb da kandidat živi u jednoroditeljskoj obitelji pribavljenu u tijeku trajanja Javnog natječaja (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika);
f) rodni list za braću/sestre do navršene 15. godine života (preslika), a za braću/sestre na redovitom školovanju potvrde o redovitom školovanju najdulje do navršene 29. godine života (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika);
g) odluka suda o lišenju prava na roditeljsku skrb (preslika);
h) pravomoćno rješenje suda o oduzimanju prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji (preslika).

5.12. Potvrdu centra za socijalnu skrb da je kandidatu priznato pravo na uslugu dugotrajnog smještaja ili organiziranog stanovanja, izdanu u tijeku trajanja Javnog natječaja (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika)
Napomena: ukoliko kandidat dostavi dokaz pod točkom 5.12., nije dužan priložiti dokaze pod točkama 5.7., 5.8., 5.9., 5.10. i 5.11.

5.13. Ugovor o korištenju Stipendije Grada Zagreba za učenike slabijeg socijalnog statusa, za učenike koji su u školskoj godini 2015./2016. bili korisnici Stipendije Grada Zagreba koja se dodjeljuje učenicima slabijeg socijalnog statusa (preslika).

5.14. Životopis (osnovni podaci o kandidatu, tijeku školovanja, kućanstvu…),

6. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

7. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda gradske uprave i na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr), u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

8. U vrijeme sklapanja ugovora o korištenju Stipendije i za njegova trajanja kandidat za dodjelu Stipendije, odnosno korisnik Stipendije, ne može primati niti jednu drugu novčanu stipendiju.

9. Ako su iz jedne obitelji dva ili više učenika na prijedlogu liste kandidata, Stipendija se dodjeljuje jednom, bolje rangiranom učeniku.

Osim za učenike, gradonačelnik Milan Bandić objavio je javni natječaj i za dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalnog statusa.

Uvjete tog natječaja možete pronaći OVDJE.