Započela isplata pomoći Grada Zagreba za bebe; za treće i svako daljnje dijete – 54.000 kuna Započela isplata pomoći Grada Zagreba za bebe; za treće i svako daljnje dijete – 54.000 kuna
TweetEmailPrint Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se nadležnom gradskom upravnom tijelu na adresi Vodnikova 14 u roku od 6 mjeseci od... Započela isplata pomoći Grada Zagreba za bebe; za treće i svako daljnje dijete – 54.000 kuna


Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se nadležnom gradskom upravnom tijelu na adresi Vodnikova 14 u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev. Posvojitelj malodobnog djeteta rođenog nakon 31. ožujka 2009. koji ispunjava uvjete iz ove odluke može podnijeti zahtjev u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju

Prema obavijesti iz Ureda za demografiju, danas, 27. studenoga, započela je isplata novčane pomoći Grada Zagreba za opremu novorođenog djeteta.

Navedenu pomoć primit će korisnici koji su OSTVARILI PRAVO za:

– prvo dijete u 8/2019. i 8/2020.
– drugo dijete u 8/2018., 4/2019., 12/2019., i 8/2020,
– treće i svako daljnje dijete u 8/2015.,8/2016.,8/2017., 8/2018., 8/2019 i 8/2020.

Rok za podnošenje zahtjeva za nove korisnike prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta je šest mjeseci od dana rođenja djeteta.

Odlukom o novčanoj pomoć za opremu novorođenog djeteta utvrđeni su uvjeti, visina novčane pomoći, način ostvarivanja i korištenja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, koju u okviru Programa pronatalitetne politike Grada Zagreba, osigurava Grad Zagreb.

Tko može ostvariti pravo na novčanu pomoć? 
Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj:
– koji je državljanin Republike Hrvatske, s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje pet godina neposredno prije rođenja toga djeteta i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti;
– ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Gradu Zagrebu u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti.
Pravo na novčanu pomoć može se ostvariti samo jednom za isto dijete.
Pravo na novčanu pomoć ne može se ostvariti ako bilo koji od roditelja ima evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske

Iznos novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece ili punoljetne djece kojima je utvrđeno postojanje težeg invaliditeta (III. stupanj) ili teškog invaliditeta (IV. stupanj) prema Nalazu i mišljenju o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ili Potvrdi iz Registra osoba s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o postojanju težeg ili teškog invaliditeta roditelja podnositelja zahtjeva koji s njim žive u zajedničkom kućanstvu, odnosno roditelja kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb, temeljem pravomoćne presude o razvodu braka odnosno odobrenog Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili pravomoćnog rješenja o dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne zajednice.

Visina novčane pomoći iznosi: 
– za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 1.800,00 kuna koje će se isplatiti u dva jednaka obroka, tijekom jedne godine;
– za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 3.600,00 kuna koje će se isplatiti u četiri jednaka obroka, tijekom dvije godine;
– za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva 54.000,00 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom 6 kalendarskih godina.

Uz zahtjev je roditelj podnositelj dužan priložiti: 
– dokaz o državljanstvu,
– dokaz o prijavljenom prebivalištu oba roditelja u Gradu Zagrebu, odnosno privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranca u Gradu Zagrebu ,
– dokaze o broju malodobne djece koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, te koja su mu dodijeljena na brigu i skrb i njihovom prebivalištu.
– dokaz o postojanju težeg invaliditeta (III. stupanj) ili teškog invaliditeta (IV. stupanj) za punoljetno dijete koje s njim živi u zajedničkom kućanstvu (nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti nadležnog tijela ili potvrdu iz Registra osoba s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo);
– dokaz o razvodu braka ili prestanku izvanbračne zajednice (pravomoćna presuda o razvodu braka, odobren Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, pravomoćno rješenje o dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne zajednice).
Nadležno gradsko upravno tijelo, prema potrebi, može zahtijevati i druge dokaze.
Navedeni dokazi dostavljaju se u izvorniku ili u preslici uz predočenje izvornika.
Nadležno gradsko upravno tijelo zaključkom odlučuje o pravu na novčanu pomoć i o njezinu iznosu u roku 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Na zaključak se može podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Zagreba u roku od 8 dana od dostave zaključka preko nadležnog gradskog upravnog tijela. Gradonačelnikova odluka o prigovoru je konačna.

Pravo na novčanu pomoć prestaje: 
– za prvo dijete isplatom drugog obroka;
– za drugo dijete isplatom četvrtog obroka;
– za treće i svako daljnje dijete isplatom šestog obroka;
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište ili u kojem je evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske bilo kojeg roditelja ili djeteta za koje je podnesen zahtjev, odnosno posljednjeg dana u mjesecu u kojem je prestao privremeni ili stalni boravak roditelju strancu u Gradu Zagrebu;
– ako korisnik prava u roku od 60 dana od dana promjene adrese stanovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, nije prijavljen na zajedničku adresu stanovanja s djecom.
O prestanku prava nadležno gradsko upravno tijelo će zaključkom odlučiti po službenoj dužnosti.
Iznimno, pravo na novčanu pomoć ne prestaje korisniku kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb u slučaju razvoda braka ili prestanka izvanbračne zajednice.

Korisnik prava na novčanu pomoć dužan je nadležnom gradskom upravnom tijelu prijaviti svaku promjenu osobnih podataka roditelja i djece i drugih činjenica koje bi utjecale na isplatu prava u roku 15 dana od dana nastanka promjene.
Korisnik prava dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose u roku što ga odredi Ured. U suprotnom nadležno gradsko upravno tijelo će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom.

Gdje podnijeti zahtjev ukoliko ispunjavate ranije navedene uvjete? 

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se nadležnom gradskom upravnom tijelu na adresi Vodnikova 14 u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.
Posvojitelj malodobnog djeteta rođenog nakon 31. ožujka 2009. koji ispunjava uvjete iz ove odluke može podnijeti zahtjev u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Nadležno gradsko upravno tijelo će provjeravati osobne podatke roditelja i djece i druge činjenice koje bi utjecale na isplatu za sve vrijeme ostvarivanja prava na novčanu pomoć.
Ako nadležno gradsko upravno tijelo utvrdi promjene činjenica u vezi s isplatom novčane pomoći, privremeno će obustaviti isplatu obroka novčane pomoći do provjere svih činjenica.